Regulamin Klubu Buldoga Angielskiego w Polsce przy ZKwP

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Klub nosi nazwę „Klub Buldoga Angielskiego w Polsce przy ZKwP”, zwany w dalszej części Klubem i zrzesza miłośników rasy buldog angielski, a swoje cele i zadania realizuje w oparciu o pracę społeczną ogółu członków.

§ 2

Klub został powołany na zasadach określonych w statucie Związku Kynologicznego w Polsce (§ 28 pkt. 23 oraz § 38 pkt. 3 i 5) oraz w Regulaminie Klubu Rasy – Grupy Ras (Uchwała Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 23 lutego 2003 r.

§ 3

Klub podlega Zarządowi Głównemu Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Klubu jest ten Oddział ZKwP, który w drodze uchwały został określony na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu i zaakceptowany przez Zarząd Główny ZKwP, pod warunkiem, że Zarząd Oddziału wyrazi zgodę.

§ 5

1. Klub finansowany jest ze składek swoich członków i innych wpływów uzyskanych w toku swojej działalności.

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Klubu lub za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu – Zarząd Klubu.

§ 6

Klub ma prawo używania pieczęci, oznak, logo oraz legitymacji członkowskich.

§ 7

Klub może wydawać biuletyn lub e-biuletyn informacyjny oraz prowadzić stronę internetową.

II. Cele i środki działania Klubu

§ 8

W imię szeroko pojętego dobra rasy Klub Buldoga Angielskiego w Polsce przy ZKwP realizuje cele reprezentacyjne, hodowlane, edukacyjne oraz integracyjne.

1. Cele reprezentacyjne Klubu:

a) reprezentowanie interesów Klubu wobec Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce,

1.1. Sposoby osiągania celów reprezentacyjnych:

a) składanie wniosków do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce dotyczących rasy,

b) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Klubu.

2. Cele hodowlane Klubu:

a) zachowanie zdrowia rasy oraz jej cech psychicznych, fizycznych i użytkowych określonych we wzorcu rasy,

b) utrwalanie wypracowanych na świecie i powszechnie obowiązujących w klubach buldoga angielskiego standardów.

2.1. Sposoby osiągania celów hodowlanych:

a) przestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego ZKwP;

b) tworzenie i gromadzenie baz danych:

– o miotach,

– o wynikach specjalistycznych badań suk hodowlanych i reproduktorów,

– o osiągnięciach wystawowych psów zgłoszonych w Klubie.

c) analiza statystyczna pogłowia hodowlanego oraz miotów w Klubie:

– wykazy i rankingi psów i suk,

– wykaz hodowli,

– wykaz miotów,

– wykaz championów.

3. Cele edukacyjne Klubu:

a) propagowanie rzetelnej wiedzy o rasie buldog angielski,

b) propagowanie zasad etyki hodowlanej,

c) rekomendacja miotów, hodowli i reproduktorów zrzeszonych w Klubie.

3.1. Sposoby osiągania celów edukacyjnych:

a) wydawanie e-biuletynu informującego o rasie i o celach Klubu udostępnianego na stronie internetowej Klubu lub kolportaż wydawanego biuletynu informacyjnego na wystawach psów rasowych i oddziałach ZKwP.

b) utrzymywanie kontaktu z prasą kynologiczną ZKwP i dostarczanie jej informacji o rasie oraz o celach Klubu,

c) prowadzenie przez Klub doradztwa dla osób zainteresowanych rasą lub/i zakupem szczeniąt,

d) prowadzenie strony internetowej Klubu, zawierającej m.in. takie informacje klubowe jak:

– wzorzec rasy wraz z komentarzem,

– porady dotyczące chowu, socjalizacji i zdrowia,

– nowości z zakresu genetyki, weterynarii, psychologii,

– sprawozdania z wystaw i imprez klubowych,

– rekomendacja miotów, hodowli, reproduktorów zrzeszonych w Klubie

4. Cele integracyjne:

a) integracja środowiska hodowców i wszystkich miłośników rasy,

b) integracja Klubu z podobnymi klubami rasy buldog angielski za granicą, uznawanymi przez FCI

c) wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc.

4.1. Sposoby osiągania celów integracyjnych:

a) organizowanie spotkań i zjazdów członków Klubu,

b) organizowanie przynajmniej jednej wystawy krajowej w roku z tytułem Zwycięzca Wystawy Klubowej (duży wniosek CWC),

c) prowadzenie strony internetowej Klubu,

d) inne działania umożliwiające realizację celów

III. Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

A. Członkowie zwyczajni

§ 9

1. Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy zadeklarowali pisemnie chęć członkostwa w Klubie i zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w następujących dokumentach:

a) Regulamin Klubu – po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny ZKwP,

b) Regulamin Hodowlany ZKwP.

2. Uchwałę o przyjęciu lub wykluczeniu członka Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od odmowy przyjęcia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do decyzji najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

3. Ponowne przyjęcie do Klubu osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić nie wcześniej niż dwa lata od daty prawomocnego wykluczenia.

§ 10

1. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską na rzecz Klubu do końca roku kalendarzowego, niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce, opłaconej w macierzystym oddziale.

2. Członek klubu jest zobowiązany:

a) przestrzegać postanowień Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, uchwalonych na jego podstawie regulaminów i oraz wszystkich podjętych i zatwierdzonych przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce uchwał oraz regulaminów Klubu,

b) współdziałać z władzami Klubu oraz sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez Klub,

c) stosować się do powszechnie uznanych norm kulturalnego zachowania podczas pokazów, wystaw i spotkań klubowych,

d) udostępniać i przekazywać Zarządowi Klubu wszelkie dane niezbędne do prowadzenia ewidencji hodowlanej w Klubie (rodowody, wyniki specjalistycznych badań weterynaryjnych suk hodowlanych i reproduktorów, statystyki dotyczące miotów itp.).

3. Uczestnictwo w Klubie oznacza przyjęcie w całości Regulaminu Klubu. Kwestie sporne rozstrzyga Zarząd.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja czy ustanie członkostwa w Klubie nie ma wpływu na członkostwo w Związku Kynologicznym w Polsce.

2. Członkostwo w Klubie ustaje również w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,

b) nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd Klubu uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

c) w wypadku wykluczenia członka przez Zarząd Klubu/Walne Zgromadzenie Klubu (z powodu nieprzestrzegania Regulaminów Klubu).

§ 12

Członek Klubu, po opłaceniu corocznej składki członkowskiej, ma prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu,

b) wybierania i bycia wybranym do wszystkich władz Klubu,

c) wysuwania wniosków do władz Klubu,

d) uczestnictwa w imprezach kynologicznych Klubu na zasadach określonych przez Statut Związku Kynologicznego w Polsce i niniejszy regulamin,

e) noszenia odznaki Klubu.

§ 13

Klub ma prawo przetwarzać dane osobowe członków oraz wykorzystywać powierzone mu dane hodowlane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Klubu i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883).

B. Członkowie wspierający

§ 14

1. Uchwałą Zarządu Klubu członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy, które zadeklarują wpłatę lub pomoc rzeczową na rzecz Klubu

2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach Klubu, nie mają jednak prawa głosu, jak również czynnego i biernego prawa wyborczego.

IV. Wladze Klubu

§ 15

Działalnością Klubu kierują władze Klubu.

§ 16

Władzami Klubu są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,

b) Zarząd Klubu,

c) Klubowa Komisja Rewizyjna.

§ 17

Do wyborów Zarządu Klubu stosuje się przepisy Statutu Związku Kynologicznego w Polsce (§19 pkt 4,5; § 27; § 40; § 42 pkt 4; § 43).

Zarząd Klubu spotyka się na posiedzeniach co najmniej cztery razy w roku. Przez posiedzenia rozumie się również uczestnictwo w wideokonferencjach, jak również zgłaszanie wniosków i zatwierdzanie ich w drodze elektronicznej np. w stworzonej grupie dyskusyjnej w mediach społecznościowych na potrzeby Zarządu Klubu.

Zarząd Klubu jest organizacją wykonawczą Walnego Zgromadzenia członków i odpowiada przed nim za swoją działalność.

Liczbę członków Zarządu w ilości od 5 do 11 uchwala Walne Zgromadzenie. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcje kadencji Zarząd jest uzupełniany o kolejne osoby, które uzyskały największą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności na zgromadzeniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo – wyborczym. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi Klubu absolutorium. Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, który może je opublikować w czasopiśmie „Pies”.

§ 19

Struktura organizacyjna Klubu:

Zarząd Klubu:

– Przewodniczący,

– Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjnych,

– Wiceprzewodniczący do spraw hodowlanych,

– Sekretarz,

– Skarbnik,

– Członek/Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna:

– Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej,

– Zastępca Przewodniczącego Klubowej Komisji Rewizyjnej,

– Sekretarz Klubowej Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Kompetencje poszczególnych Członków Zarządu Klubu określi Zarząd Klubu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

– opracowanie planu działalności oraz preliminarza budżetowego Klubu,

ustalanie wysokości składki członkowskiej,

– prowadzenie gospodarki funduszami Klubu,

– wykonywanie obowiązków określonych w innych postanowieniach i Regulaminie Klubu.

§ 22

Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z członków w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w ilości od 3 do 5. Do Komisji Rewizyjnej stosuję się odpowiednio § 17.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu, zwłaszcza pod względem celowości, rzetelności i gospodarności finansowej,

b) występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami do Zarządu Klubu i żądanie wyjaśnień,

c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków i występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) składanie sprawozdań z podejmowanych działań do Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu,

e) dokonywanie kontroli całokształtu działalności Klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.

§ 23

Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Klubu obowiązują dopiero po zatwierdzeniu ich przez Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.