REGULAMIN KLUBU RASY (grupy ras)
strona 1/3
REGULAMIN KLUBU RASY (GRUPY RAS)
§ 1
Klub Rasy (grupy ras) Związku Kynologicznego w Polsce może być powołany i rozwiązany
na zasadach określonych w Statucie Związku (§ 29 pkt 24). Powołanie Klubu jest ogłaszane
w czasopiśmie „PIES” oraz na stronie internetowej ZKwP.
§ 2
Powołanie Klubu poprzedzone jest przyjęciem deklaracji członków przez grupę inicjatywną.
Liczba członków Związku deklarujących wstąpienie do Klubu musi wynosić co najmniej 100
osób. Deklaracja wstąpienia do Klubu jest warunkiem koniecznym i wystarczającym.
§ 3
Tworzeniem Klubu zajmuje się grupa inicjatywna. Warunkiem prowadzenia działalności
przez Klub jest przedstawienie Zarządowi Głównemu, w okresie 3 miesięcy od zatwierdzenia
przez ZG, udokumentowanych wpływów finansowych Klubu pochodzących ze składek co
najmniej 100 jego członków. Członkowie Klubu są zobowiązani uiścić składkę członkowską
na rzecz Klubu niezależnie od składki członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce
opłacanej w macierzystym Oddziale. Wysokość pierwszej składki ustala grupa inicjatywna,
kolejnych – zarząd Klubu.
§ 4
Powołany Klub podlega Zarządowi Głównemu ZKwP i nie posiada osobowości prawnej.
Klub finansuje się samodzielnie ze składek swoich członków i innych wpływów
uzyskiwanych w toku swojej działalności. Klub posługuje się rachunkiem bankowym
przydzielonym przez Zarząd Główny.
§ 5
W obrębie danej rasy (grupy ras) może być powołany jeden lub więcej Klubów, które
zrzeszając sympatyków rasy stanowią forum dyskusyjne dotyczące historii, hodowli
i rozwoju rasy.
Klub ma prawo:
a. raz w roku zorganizować wystawę specjalistyczną, o ile uzyska zgodę Zarządu
Głównego ZKwP;
b. organizować wystawy krajowe;
c. wydawać w formie periodyku biuletyn klubowy, który jest finansowany z funduszów
klubowych;
d. prowadzić własną stronę internetową;
e. składać do Zarządu Głównego ZKwP wnioski dotyczące rasy (grupy ras);
f. podejmować uchwały, które dotyczą wyłącznie członków Klubu i są przekazywane
Zarządowi Głównemu do wiadomości celem skontrolowania ich zgodności
z przepisami ogólnozwiązkowymi.
§ 6
Członkami Klubu mogą być jedynie członkowie Związku Kynologicznego w Polsce, którzy
zadeklarowali swoją wolę członkostwa i mają opłaconą składkę zgodnie z obowiązującymi
zasadami statutowymi.
Ustanie członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce jest tożsame z ustaniem
członkostwa w Klubie, jednakże rezygnacja z członkostwa w Klubie nie ma wpływu na
członkostwo w Związku Kynologicznym w Polsce.
Zarząd Klubu zobowiązany jest zapewnić bieżącą kontrolę przynależności do Związku osób
uznanych za członków Klubu.
REGULAMIN KLUBU RASY (grupy ras)
strona 2/3
§ 7
Nie później niż po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia powołania Klubu musi odbyć się
zebranie wyborcze, które wyłoni władze Klubu.
§ 8
1. Władzami Klubu są:
− Walne Zgromadzenie członków Klubu,
− Zarząd Klubu (od 5 do 11 członków),
− Komisja rewizyjna (od 3 do 7 członków).
2. Zarząd klubu, na pierwszym posiedzeniu, wybiera prezydium zarządu klubu w składzie:
przewodniczący, jeden lub dwóch zastępców, skarbnik i sekretarz.
3. Członkowie komisji rewizyjnej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Do władz Klubu stosuje się odpowiednio postanowienia § 40 ust. 2, 3, 4, § 41, § 42, § 44,
§ 48 ust 3, § 49 oraz § 54 Statutu.
§ 9
Przebieg zebrania sprawozdawczo-wyborczego musi być zgodny z Regulaminem Obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
§ 10
Struktura terytorialno-organizacyjna Klubu, o ile zachodzi taka konieczność, jest ustalana
przez Klub na Walnym Zgromadzeniu członków i zatwierdzona przez Zarząd Główny.
§ 11
Siedziba Klubu zostanie określona na walnym zgromadzeniu członków Klubu, zatwierdzona
przez Zarząd Główny pod warunkiem zaakceptowania propozycji przez Zarząd Oddziału
ZKwP, w którym ma mieć siedzibę Klub.
§ 12
Zarząd Klubu składa coroczne sprawozdania ze swojej działalności z uwzględnieniem
zapisów finansowo-księgowych, dokonywanych na zasadach analogicznych jak w Oddziałach
na walnym zgromadzeniu członków Klubu.
Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z udzieleniem Zarządowi absolutorium.
Sprawozdanie jest przesyłane do Zarządu Głównego najpóźniej 30 dni po dniu zebrania pod
rygorem zablokowania konta.
§ 13
Najpóźniej po upływie 3 lat od powołania Klubu Zarząd Główny dokona oceny jego
działalności.
§ 14
Na pierwszym walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym władze Klubu opracowują
regulamin wewnętrzny Klubu, który wejdzie w życie po zatwierdzeniu go przez Zarząd
Główny ZKwP. Regulamin musi być zgodny ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce.
Regulamin wewnętrzny Klubu określa m.in. organizację administracyjno-finansową Klubu,
zakres obowiązków członków zarządu Klubu, ewentualnie strukturę terytorialną klubu.
§ 15
Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Główny ZKwP.
REGULAMIN KLUBU RASY (grupy ras)
strona 3/3
§ 16
Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego z dnia 23.02.2002 r.
Zmiany do regulaminu zatwierdzone zostały uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku
Kynologicznego w Polsce w dniu 31.03.2012 r. oraz w dniu 06.01.2018 r.
Kluby, których zarząd nie spełnia wymagań wynikających z zapisów §8 pkt 1 i pkt 2
zobowiązane są do uzupełnienia składu zarządu na najbliższym walnym zgromadzeniu
Klubu. Komisje rewizyjne klubów zobowiązane są do ukonstytuowania się zgodnie z §8 pkt 3
do dnia 31.03.2018 r.
* * * * *